Stanovy společnosti

                                                                      

STANOVY

 

Česko-lichtenštejnská společnost, z. s.

 

 

 

Čl. I.

 

Název a sídlo

 

1.     Česko-lichtenštejnská společnost, z. s. (dále jen „Spolek“) je spolkem založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

 

2.     Sídlo Spolku je ­­­v Praze.

 

3.     Spolek je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek fyzických a právnických osob, které se zajímají o česko-lichtenštejnské vztahy v oblasti hospodářství, kultury, vzdělání, sportu a turistiky a rovněž tak o společnou historii a kulturní dědictví rodu Lichtenštejnů.

 

 

 

Čl. II.

 

Účel Spolku

 

1.     Účelem Spolku je podpora a rozvíjení česko-lichtenštejnských vztahů, činností a znalostí ve všech oblastech společných zájmů, včetně zvyšování povědomí o souboru kulturního dědictví vytvořeného knížecím rodem Lichtenštejnů.

 

2.     Tohoto účelu bude Spolek dosahovat pořádáním setkání, přednášek, konferencí, výstav, poznávacích cest a další činností, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni.

  

 

 

 

                                                               Čl. III.                                                               

 

Vznik a zánik členství ve Spolku

 

1.     Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo v zahraničí. Čestným členem Spolku se může stát též fyzická osoba, o které tak rozhodne Výbor spolku.

 

2.     Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Členství zakladatelů Spolku vzniká dnem vzniku Spolku.

 

3.     Písemná přihláška o členství ve Spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 

- jméno a příjmení;

- adresu trvalého bydliště;

- datum narození;

- telefonické a e-mailové spojení;

- datum vyhotovení přihlášky;

- vlastnoruční podpis žadatele.

 

Nebo:

 

- název právnické osoby a právní formu;

- sídlo;

- identifikační číslo;

- statutární orgán;

- telefonické a e-mailové spojení;

- datum vyhotovení přihlášky;

- vlastnoruční podpis statutárního orgánu.

 

 

4.     O přijetí za člena rozhoduje Výbor spolku na základě doporučení alespoň jednoho člena spolku a podle svého uvážení na své nejbližší schůzi po dni doručení přihlášky a o svém rozhodnutí žadatele písemně informuje. Členové Spolku se zapisují do seznamu členů, který vede Výbor spolku.

 

 

5.     Členství ve Spolku zaniká:

 

a)     vystoupením na základě písemného prohlášení člena o jeho vystoupení ze Spolku doručeného Spolku do jeho sídla nebo na jeho elektronickou adresu. Není-li v prohlášení o vystoupení uvedeno datum vystoupení, zaniká členství dnem doručení takového prohlášení;

 

b)     vyloučením, a to (i) pro závažné porušení povinností člena Spolku podle stanov nebo obecně závazných právních předpisů nebo (ii) pro závažné poškození pověsti, dobrého jména anebo oprávněných zájmů Spolku; o vyloučení člena Spolku rozhoduje Výbor spolku, proti jehož písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo navrhnout soudu, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení;

 

c)     pokud člen nezaplatil členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;

 

d)     dnem úmrtí nebo zániku člena Spolku;

 

e)     zánikem Spolku.

 

 

 

Čl. IV.

 

Práva a povinnosti člena Spolku

 

1.     Člen Spolku je oprávněn zejména:

 

a)     účastnit se Členské schůze, na ní volit a být volen do orgánů Spolku;

b)     vyjadřovat se a předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku;

c)     účastnit se akcí pořádaných Spolkem.

 

2.     Člen Spolku je povinen zejména:

 

a)     respektovat rozhodnutí orgánů Spolku a dodržovat jeho stanovy;

 

b)     hradit na účet Spolku roční členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí ve lhůtě do 30. června každého kalendářního roku, a v případě nového člena do 30 dnů od jeho přijetí, pokud členská schůze nerozhodne o jiném termínu splatnosti členského příspěvku; při zániku členství v průběhu kalendářního roku nevzniká právo na vrácení ročního příspěvku ani jeho poměrné části;

 

c)     řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku, do kterých byl zvolen.

 

 

 

 

Čl. V.

 

Seznam členů Spolku

 

1.     Seznam členů je listina či elektronický dokument obsahující údaje o členech Spolku, a to zejména jejich jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo, respektive název právnické osoby a právní formu, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

 

2.     Seznam členů Spolku je veden Výborem spolku a zapisují se do něj všichni členové Spolku.

 

3.     Výbor zajistí, aby zápisy, výmazy či změny v seznamu členů byly učiněny do jednoho měsíce ode dne, kdy se o předmětné skutečnosti dozví.

 

4.     Seznam členů nebude zpřístupněn; každý člen, a to i bývalý, však obdrží na svou žádost od Spolku na náklady Spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

 

 

Čl. VI.

 

Členská schůze

 

1.     Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku. Do její výlučné působnosti náleží:

 

a)     změny těchto stanov;

b)     rozhodování o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;

c)     volba a odvolávání členů Výboru spolku;

d)     rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtě jeho splatnosti;

e)     schvalování výroční zprávy o činnosti Spolku;

f)       projednání a schvalování ostatních návrhů, které byly podány výborem nebo členy Spolku;

g)     rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.

 

2.     Zasedání Členské schůze se koná nejméně jednou ročně. Svolává je Výbor spolku nejméně 30 dnů předem pozvánkou, v níž se uvede místo, čas a pořad zasedání; pozvánku je možno doručit i elektronicky.

 

3.     Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku, přičemž se připouští zastoupení člena jiným členem na základě písemné plné moci. Není-li Členská schůze schopna se usnášet ani po uplynutí 15 minut od jejího začátku stanoveného v pozvánce, koná se ihned náhradní Členská schůze, která je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů.

 

4.     Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Pro změnu stanov a rozhodnutí o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem je třeba dvoutřetinová většina hlasů členů přítomných v době usnášení.

 

5.     Čestný člen Spolku má právo účastnit se Členské schůze se všemi právy a povinnostmi, včetně práva na ní hlasovat.

 

6.     Ze zasedání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 

- označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil a kdo mu předsedal;

- datum a místo konání schůze;

- přijatá usnesení;

- výsledky hlasování;

- námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

 

Přílohou zápisu ze zasedání schůze jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům, a prezenční listina.

 

7.     Připouští se rozhodování per rollam i mimo Členskou schůzi s využitím technických prostředků. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat Členskou schůzi návrh rozhodnutí každému členovi Spolku na jeho emailovou adresu vedenou v seznamu členů Spolku s uvedením lhůty, v níž se má prostřednictvím svého emailu vyjádřit. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, jakmile se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina členů Spolku, pokud stanovy nevyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů. Osoba oprávněná svolat Členskou schůzi oznámí výsledek hlasování všem členům Spolku na jejich emailovou adresu bez zbytečného odkladu.​

 

 

 

Čl. VII.

 

Výbor spolku

 

1.     Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem Spolku, odpovědným Členské schůzi.

 

2.     Výbor spolku zejména:

 

a)     rozhoduje o všech věcech Spolku v době mezi konáním Členské schůze, s výjimkou věcí uvedených v čl. VI. 1. těchto stanov;

b)     svolává Členskou schůzi a připravuje výroční zprávu;

c)     rozhoduje o přijetí a vyloučení člena;

d)     volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Spolku;

e)     rozhoduje o uzavírání smluv;

f)       sestavuje rozpočet a plán činnosti Spolku;

g)     může rozhodnout o čestném členství ve Spolku a o čestném předsednictví Spolku; čestný předseda nebo čestná předsedkyně mají právo zúčastnit se zasedání výboru Spolku s hlasem poradním;

h)     vede seznam členů Spolku.

 

3.     Výbor spolku se skládá z pěti až devíti členů Spolku, přičemž o počtu členů rozhoduje Členská schůze. Členové výboru jsou voleni Členskou schůzí na 3 roky, avšak jejich funkční období skončí až dnem zvolení nových členů Výboru spolku.

 

4.     Zasedání Výboru spolku se koná podle potřeby, přičemž zasedání může svolat předseda nebo místopředseda Spolku. Výbor spolku je schopen usnášet se za účasti většiny jeho členů. Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Člen Výboru spolku se může zúčastnit zasedání a hlasovat též elektronicky nebo může písemně zmocnit k hlasování jiného člena Výboru spolku.

 

5.      Připouští se rozhodování výboru per rollam i mimo zasedání Výboru spolku s využitím technických prostředků. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat zasedání Výboru návrh rozhodnutí každému členovi Výboru na jeho emailovou adresu vedenou v seznamu členů Spolku s uvedením lhůty, v níž se má prostřednictvím svého emailu vyjádřit. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, jakmile se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina členů Výboru. Osoba oprávněná svolat zasedání Výboru oznámí výsledek hlasování všem členům Výboru na jejich emailovou adresu bez zbytečného odkladu.​

 

 

 

Čl. VIII.

 

Předseda Spolku

 

1.     Předseda Spolku zejména:

 

a)     jedná jménem Spolku navenek ve všech jeho věcech;

b)     rozhoduje o věcech Spolku spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu Spolku;

c)     rozhoduje o dalších věcech Spolku, které na něho byly přeneseny Výborem spolku;

d)     odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence Spolku;

e)     odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu, plánu činnosti a výroční zprávy Spolku;

f)       svolává a připravuje zasedání Členské schůze a Výboru spolku.

 

2.     Předsedu Spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda Spolku.

 

 

 

Čl. IX.

 

Podepisování za Spolek

 

Za Spolek podepisuje předseda Spolku nebo místopředseda Spolku, a to každý samostatně, nebo dva členové Výboru spolku společně, a to tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

 

 

 

Čl. X.

 

Hospodaření Spolku

 

1.     Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy, přičemž podnikání či jiná výdělečná činnost může být pouze vedlejší činností Spolku, spočívá-li jejich účel v podpoře hlavní činnosti, tj. naplňování účelu Spolku podle čl. II. stanov nebo v hospodárném využití majetku Spolku.

 

2.     Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, výnosy z akcí organizovaných Spolkem, příjmy z majetku Spolku a sponzorské dary.

 

3.     Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

 

4.     Kontrolu hospodaření provádí průběžně Výbor spolku a jednou ročně Členská schůze.

 

 

 

 

 

Čl. XI.

 

Zánik Spolku

 

1.     Spolek zaniká:

 

a)     rozhodnutím Členské schůze o zrušení Spolku nebo sloučením s jiným spolkem;

b)     z jiných důvodů stanovených zákonem.

 

2.     O majetkovém vypořádání Spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor spolku.

 

 

 

Čl. XII.

 

Závěrečná ustanovení

 

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanovením § 214 a násl. Občanského zákoníku.

 

 

 

Schváleno dne 25. 3. 2022

 

 

 

 

Dr. Petr Svoboda v.r.

Předseda ČLS

 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit